Covid - 19 Share0 Tweet

สถาน ก า ร ณ์ CV-19 วันนี้ เพิ่ม 17,970 ราย

Nabi
สถาน ก า ร ณ์ CV-19 วันนี้ เพิ่ม 17,970 ราย

สถานการณ์ CV-19 วันที่ 2 ส.ค. 2564 ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 17,970 ราย สะสม 633,284 ราย เ สี ย ชี วิ ต 178 ราย สะสม 5,168 ราย ห า ย ป่ ว ยเพิ่ม 13,919 ราย สะสม 419,460 ราย

สถาน ก า ร ณ์ CV-19 วันนี้ เพิ่ม 17,970 ราย

จำนวนการได้รับ วั ค ซี น สะสม (28 ก.พ. - 1 ส.ค. 2564) รวม 17,866,526 โดส ใน 77 จังหวัด

สถาน ก า ร ณ์ CV-19 วันนี้ เพิ่ม 17,970 ราย

ภาพรวมยอดฉีด วั ค ซี น วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 180,552 โดส เข็มที่ 1 : 152,171 ราย เข็มที่ 2 : 28,381 ราย

สถาน ก า ร ณ์ CV-19 วันนี้ เพิ่ม 17,970 ราย

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม : 13,955,087 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

สถาน ก า ร ณ์ CV-19 วันนี้ เพิ่ม 17,970 ราย

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 2 สะสม : 3,911,439 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

สถาน ก า ร ณ์ CV-19 วันนี้ เพิ่ม 17,970 ราย

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook