Covid - 19 Share0 Tweet

ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

Nabi
ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ( โ ค วิ ด -19 ) เห็นชอบจัดตั้ง นายเสรี วงษ์มณฑา เป็นบรรณาธิการบริหาร เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร ศบค. ย้ำ ทุกหน่วยต้องแก้ข่าวบิดเบือน (เฟกนิวส์) ให้ทันท่วงที

ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2564 ในโลกออนไลน์ได้มีกระแสพูดถึงในวงกว้าง หลังจากทำเนียบรัฐบาล ถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ( โ ค วิ ด -19 ) ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติผ่อนคลายกิจกรรมให้เปิดธนาคาร สถาบันการเงินในห้างได้

ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

รวมทั้งเพิ่มการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโดยใช้ ATK ใน กทม. และปริมณฑล เน้นรัฐ เอกชนทำงานที่บ้าน(WFH) ยังคงห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดถึงสิ้นเดือนส.ค.นี้

ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบจัดตั้ง ศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสารศบค.

ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ มีนายเสรี วงษ์มณฑา และนายเกษมสันต์ วีรกุล เป็นบรรณาธิการบริหาร เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร ศบค.

ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

ต่อมาทางด้าน นายกฯ ขอให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งในรูปแบบคู่มือประชาชน คู่มือชุมชน ช่องทางติดต่อทั้งโทรศัพท์ สายด่วน ไลน์ แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทราบการปฏิบัติตัวตั้งแต่เริ่มติดเชื้อ

ประยุทธ์ ตั้ง เสรี วงศ์มณฑา บก.บริหาร วาง กลยุทธ์ สื่อสาร ศบค.

ทั้งนี้สิ่งที่สังคมต้องการคือข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง มีความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ทั้งเรื่องวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ ยาสมุนไพร สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทุกหน่วยต้องแก้ข่าวบิดเบือน (เฟกนิวส์) ให้ทันท่วงที

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook