Covid - 19 Share0 Tweet

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

Nabi
สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

กระทรวงสาธารณสุข ออกมาแถลงข่าว เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน ชี้ วัคซีนซิโนแวค ยังมีประสิทธิผลดีในการป้องกันการติด เ ชื้ อ สายพันธุ์เดลต้า และป้องกัน เ สี ย ชี วิ ต

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 17 ส.ค. 2564) รวม 24,618,749 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 518,118 โดส

  • เข็มที่ 1 : 355,408 ราย
  • เข็มที่ 2 : 153,519 ราย เข็มที่ 3 : 9,191 ราย
สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 18,726,405 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน

เข็มที่ 2 สะสม : 5,381,676 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน

เข็มที่ 3 สะสม : 510,668 ราย

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเผยแพร่ภาพสด ขณะนี้ที่ นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ออกมาแถลงข่าว สถานการณ์CV-19 การฉีดวัคซีนCV-19 และประสิทธิผลวัคซีนในประเทศไทย

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

โดยบางช่วงบางตอน นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยฉีดซิโนแวคเป็นเข็มแรก ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มสอง ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงใกล้เคียงกับการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ที่ต้องเว้นระยะห่างถึง 3 เดือน เหมาะที่จะฉีดให้ครอบคลุมเป็นวงกว้างและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในเวลาอันรวดเร็ว จึงมีแผนจัดหาวัคซีนซิโนแวคสำหรับฉีดเป็นเข็มที่ 1 เพิ่มเติมอีก 12 ล้านโดส

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

ด้านนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะทำงานการประเมินประสิทธิผลวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้จริงในประเทศไทยต่อการป้องกันCV-19 ในบุคลากรทางการแพทย์

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

จากฐานข้อมูลผู้ป่วยยืนยันโรคCV-19 กรมควบคุมโรค ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564 มีบุคลากรติดเชื้อจำนวน 3,901 คน นำมาทำการศึกษาโดยวิธีจับคู่เปรียบเทียบ 2,790 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนครบโดส 2,192 คน และผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับวัคซีน 598 คน พบว่า ประสิทธิผลของซิโนแวค 2 เข็ม ป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 98% ป้องกันการติดเชื้อ 72%

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

เมื่อจำแนกเป็นรายเดือนซึ่งเริ่มพบเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามากขึ้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นมา จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมที่สัดส่วนเชื้อเดลต้า มากถึง 78.2% พบว่า แนวโน้มประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อยังคงที่ ไม่ได้ต่ำกว่า 70% ดังนั้นจึงสรุปว่าวัคซีนซิโนแวค ยังมีประสิทธิผลดีในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า และป้องกันเสียชีวิต

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

สำหรับประสิทธิผลของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนใหญ่ได้รับในสัดส่วนที่น้อยกว่า พบว่า ประสิทธิผลการป้องกันติดเชื้อสำหรับผู้ที่ได้รับครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วันอยู่ที่ 96% และรับเข็มเดียวอย่างน้อย 14 วัน อยู่ที่ 88%

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย ขณะนี้ ทั้งซิโนแวคครบ 2 เข็ม หรือ แอสตร้าเซนเนก้าที่ฉีดเข็มเดียว ครบ 2 เข็ม มีประสิทธิภาพช่วยลดทั้งการติดเชื้อ การป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต สามารถใช้ต่อไปได้

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

โดยปรับเป็นการฉีดสลับชนิดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับสูงในเวลารวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีโอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิตยังค่อนข้างต่ำ จึงขอเชิญชวนทุกคนพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการเสียชีวิตจากโควิด 19

สธ. ออกมา การันตี ซิ โ น แ ว ค เพิ่มความมั่นใจ อีกครั้ง ช่วยป้องกันสายพันธุ์ เ ด ล ต้ า ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข , EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook