Covid - 19 Share0 Tweet

ส ถ า น ก า ร ณ์ ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

Nabi
ส ถ า น ก า ร ณ์ ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

สถานการณ์CV-19 วันที่ 30 ส.ค. 2564  ติ ด เ ชื้ อเพิ่ม 15,972 ราย สะสม 1 ,190,063 ราย เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ม 256 ราย สะสม 11,399 ราย หาย ป่ ว ย เพิ่ม 17,281 รายกำลัง รั ก ษ า 176,137 ราย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

สถานการณ์ CV-19 ทั่วโลกเวลา 13.51 น. ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อรวม 217,219,273 ราย อาการ รุ น แ ร ง 113,529 ราย รั ก ษ า ห า ยแล้ว 194,129,270 ราย เ สี ย ชี วิ ต 4,515,182 ราย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

จำนวนการได้รับ วั ค ซี น สะสม (28 ก.พ. - 29 ส.ค. 2564) รวม 30,954,477 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 275,188 โดส

  • เข็มที่ 1 : 211,293 ราย
  • เข็มที่ 2 : 62,463 ราย
  • เข็มที่ 3 : 1,432 ราย
ส ถ า น ก า ร ณ์ ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม : 23,018,371 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

ส ถ า น ก า ร ณ์ ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 2 สะสม : 7,350,348 ราย (จำนวนผู้ได้รับวั ค ซี นครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 3 สะสม : 585,758 ราย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีน อย่าลืม ป้องกันเบื้องต้น โดยต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

ขอบคุณข้อมูลจา ไทยรู้สู้โควิด

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก วัดราษฎร์ประคองธรรม


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook