Covid - 19 Share0 Tweet

ส ถ า น ก า ร ณ์ พุธที่ 1 กันยายน 2564

Nabi
ส ถ า น ก า ร ณ์ พุธที่ 1 กันยายน 2564

ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 รวม 14,802 ราย จำ แ น ก เ ป็ น ติ ด เ ชื้ อ ใ ห ม่ 14,585 ราย ติ ด เ ชื้ อภ า ย ใ น เ รื อ น จำ 217 ราย ผู้ ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,190,668 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย กลับบ้าน 18,996 ราย ห า ย ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,013,342 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ยกำ  ลั งรั ก ษ า 166,922 ราย เ สี ย ชี วิ ต 252 ราย

ส ถ า น ก า ร ณ์ พุธที่ 1 กันยายน 2564

จำ น ว น การ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 31 ส.ค. 2564) รวม 32,600,001 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภาพ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ย อ ด ฉี ด ทั่วประเทศ 828,182 โดส

 • เ ข็ มที่ 1 : 393,633 ราย
 • เ ข็ มที่ 2 : 431,777 ราย
 • เ ข็ ม ที่ 3 : 2,772 ราย
ส ถ า น ก า ร ณ์ พุธที่ 1 กันยายน 2564

จำ น ว นผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เข็มที่ 1 ส ะ ส ม : 23,795,098 ราย (จำนวนผู้ได้ รั บ วั ค ซี น ทั้งหมด) จำ น ว น ผู้ได้ รั บ วั คซี น เ ข็ ม ที่ 2 สะสม : 8,212,750 ราย (จำน ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ครบตามเกณฑ์) จำนวน ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 สะสม : 592,153 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ พุธที่ 1 กันยายน 2564

ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ต ร ว จ เ ชิ ง รุ ก CV-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-30 กันยายน 2564

 • กลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ ลานกีฬาพัฒน์ 2 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
 • กลุ่มกรุงเทพเหนือ ที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารจอดรถ (อาคาร เขตหลักสี่ )
 • กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
 • กลุ่มกรุงเทพใต้ ที่ วัดด่าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
 • กลุ่มกรุงธนเหนือ ที่ ลานใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด
 • กลุ่มกรุงธนใต้ ที่ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค
ส ถ า น ก า ร ณ์ พุธที่ 1 กันยายน 2564

ป ร ะ ช า ช น ที่จะไปตรวจทั้ง 6 จุด ข อ ให้เตรียมบัตรประจําตัว ป ร ะ ช า ช น ตั วจ ริ ง พร้อมสำเนา 2 ใบ และปากกาส่วนตัว เ พื่ อ เ ลี่ ย ง ก า ร สั ม ผั ส สิ่ ง ของร่วมกัน

ส ถ า น ก า ร ณ์ พุธที่ 1 กันยายน 2564

ทุ ก จุ ด บ ริ ก า ร จ  ะ ใ ช้ การต ร ว จ ห า เ ชื้ อ แบบ A n t i g e n T e s t K i t (A T K) ที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก็จะรู้ ผ ล ผ ล ติ ด เ ชื้ อจะส่งตรวจแบบ R t - P C R ซ้ำทั น ที ใ น จุ ด ต ร ว จนั้น ถ้ามี ผ ล ติ ดเ ชื้ อ ห ม อ จ ะ ใ ห้ ฟ้ าท ะ ล า ย โจ ร หรือ ย า ฟ า วิ พิ ร า เ วี ย ร์ ต า ม อ า ก า ร ผู้ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ย ก รั ก ษ า ตั ว ที่ บ้ า นได้ จะส่งเ ข้ า ศู น ย์ พั ก ค อ ย แ ต่ ถ้ า ส า ม า ร ถ แ ย ก รั ก ษ า ตั วที่บ้านได้ รั ก ษ า แ บ บ H o m e I s o l a t i o n : H I เ จ้ า ห น้ า ที่ จะนำ ข้ อ มู ล เ ข้ า ร ะ บ บ ก า ร รั ก ษ า B K K H I /C I c a r e

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้ สู้ โ ค วิ ด

ขอบคุณภาพประกอบเพิ่มเติมจาก : วั ด ราษฎร์ประคองธรรม


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook