Covid - 19 Share0 Tweet

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

Nabi
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 รวม 14,029 ร า ย จำแนกเป็น ผู้ ป่ ว ย จาก ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั งฯ 12,224 ร า ย ผู้ ป่ ว ย จากการ ค้ น ห า เ ชิ ง รุ ก 1,525 ราย ผู้ป่ ว ยภ า ย ใ น เ รื อ น จำ/ ที่ ต้ อ ง ขั ง 276 ร า ย ผู้ ป่ ว ยมาจากต่างประเทศ 4 ร า ย ผู้ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,353,310 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย กลับบ้าน 15,742 ร า ย หาย ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,204,428 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำ ลั ง รั ก ษ า 135,966 ร า ย เ สี ย ชี วิ ต 180 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

จำ น ว นการได้รับ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 10 ก.ย. 2564) ร ว ม 39,631,862 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภ า พ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 10 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ดทั่ว ป ร ะ เ ท ศ 758,503 โ ด ส

  • เ ข็ ม ที่ 1 : 323,285 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 2 : 432,647 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 3 : 2,571 ร า ย
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

จำ น ว น ผู้ ได้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 ส ะ ส ม : 26,954,546 ร า ย (จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ทั้ ง ห ม ด) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั คซี น เ ข็ ม ที่ 2 ส ะ ส ม : 12,063,643 ร า ย (จำ น ว น ผู้ได้ รั บ วั ค ซี น ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 ส ะ ส ม : 613,673 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

ทั้งนี้ได้มีประชาชนเข้าไปสอบถามคำถามที่สงสัยกัน ทั้งเรื่องของอาการหลัง ฉี ด วั ค ซี น และ ผู้ที่เป็น ป ร ะ จำ เ ดื อ น สามารถรับ วั ค ซี น ได้หรือไม่ ทางเว็บไซต์ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข มีคำตอบให้เราแล้ว

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

ถาม : หลัง ฉี ด วั ค ซี นCV-19 จะมีผล ข้ า ง เ คี ย งอะไรบ้าง

  • ตอบ: จากการศึกษา วิ จั ย วั ค ซี น CV-19 แต่ละชนิด มักพบเป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ เช่น อ า ก า ร ป ว ด บ ว ม แดงบริเวณที่ ฉี ด วั ค ซี น ซึ่งส่วนใหญ่มีอ า ก า ร ไ ม่ รุ น แ ร ง และสามารถ ห า ย ไ ด้ เองโดย ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ ย า แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า วั ค ซี น เหล่านี้จะได้รับการ รั บ ร อ ง จากค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร และ ย า ว่ามีความ ป ล อ ด ภั ยและให้ใช้ได้แล้วก็ตาม แต่การ ฉี ด วั ค ซี นเหล่านี้ก็ยังสามารถทำให้ เ กิ ด อ า ก า ร แ พ้ รุ น แ ร ง ได้ในอัตราที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้อง สั ง เ ก ต อ า ก า รหลังการ ฉี ด อย่างน้อย 30 นาทีในสถาน พ ย า บ า ลหรือสถานที่ ฉี ด วั ค ซี นเสมอและเนื่องจาก วั ค ซี น CV-19 เป็น วั ค ซี น ใหม่และยังไม่มีข้อมูลการติดตามผลในระยะยาว หากผู้รับ วั ค ซี น เกิดอาการ ไ ม่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ หรือไม่มั่นใจว่า อ า ก า ร ดังกล่าวเกิดจาก วั ค ซี น หรือไม่ ควรแนะนำให้ผู้รับ วั ค ซี น ป รึ ก ษ า แ พ ท ย์ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี อ า ก า ร ไ ม่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ที่ รุ น แ ร ง และเกิดขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์หลัง ฉี ด วั ค ซี น (Adverse event
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

ถาม : ผู้มีประจำเดือนสามารถรับ วั ค ซี นCV-19 ได้หรือไม่

  • ตอบ: การมีประจำเดือน ไ ม่ เป็น ข้ อ ห้ า ม ในการรับ วั ค ซี นCV-19

ถาม : หากเคย ฉี ด วั ค ซี นCV-19 แล้ว ยังต้องมีการ ฉี ด ซ้ำเหมือนการฉี ด วั ค ซี น ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่ อีกหรือไม่

  • ตอบ: ขณะนี้ยัง ไ ม่ มีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผล วั ค ซี น CV-19 ต่อระดับ ภู มิ คุ้ ม กั น โ ร ค ในระยะยาว จึงยังไม่มีคำแนะนำในขณะนี้

ถาม : การเตรียมตัวก่อนรับวั ค ซี นCV-19 มีอะไรบ้าง

  • ตอบ: ปฏิบัติตัวตามปรกติ พักผ่อนให้เพียงพอ กินยาประจำได้ตามปรกติ ทำจิตใจให้ ไ ม่ เ ค รี ย ด หรือ วิ ต ก กั ง ว ล หาก เ จ็ บ ป่ ว ย ไ ม่ ส บ า ย ควรเลื่อนการ ฉี ด ไปก่อน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

ถาม : ก่อน ฉี ด วั ค ซี น จำเป็นต้องดื่มน้ำมาก ๆ หรือไม่

  • ตอบ: ไม่จำเป็น

ถาม : ก่อน ฉี ด วั ค ซี น จำเป็นต้อง ง ด ดื่มชา กาแฟ แ อ ล กอ ฮ อ ล ล์ หรือ ง ด การออกกำลังหรือไม่

  • ตอบ: ไ ม่ จำเป็นต้องงดชา กาแฟ แต่ควร ง ด เครื่องดื่ม มื น เ ม า ส่วนการออกกำล้งกายสามารถทำได้ตามปรกติ

ถาม : ผู้รับ วั ค ซี น CV-19 หลังรับ วั ค ซี น สามารถรับประทาน ย า ล ด ไข้ แ ก้ ป ว ด ได้หรือ ไ ม่

  • ตอบ: รับประทานได้ โดย ย า ล ด ไ ข้ ที่ ป ล อ ด ภั ย ที่สุดคือ พาราเซตามอล ภายในขนาดที่กำหนด
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 12 กันยายน 2564

สำหรับ วิ ธี ป้ อ ง กั นเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ก ล้ ชิ ด กับ ผู้ ที่ มี ไ ข้ ไอ จ า ม เ จ็ บ ค อ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตาม สิ ท ธิ์ (บั ต ร ท อ ง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 ส า ย ด่ ว น สปสช. หากมี อ า ก า ร ที่น่า ส ง สั ย ให้รีบไป พ บ แ พ ท ย์ ทั น ที !

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิด ,กระทรวงสาธารณสุขแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook