Covid - 19 Share0 Tweet

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

Nabi
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 รวม 12,583 ร า ย จำ แ น ก เ ป็ น ผู้ ป่ ว ย จาก ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ฯ 11,232 ราย ผู้ ป่ ว ย จากการ ค้ น ห า เ ชิ ง รุ ก 1,177 ร า ย ผู้ ป่ ว ย ภ า ย ใ น เ รื อ น จำ /ที่ ต้ อ ง ขั ง 163 ร า ย ผู้ ป่ ว ย มา จากต่างประเทศ 11 ร า ย ผู้ ป่ ว ยส ะ ส ม 1,365,893 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย ก ลั บ บ้ า น 16,304 ร า ย ห า ย ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,220,732 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่  ว ยกำ ลั ง รั ก ษ า 132,113 ร า ย เ สี ย ชี วิ ต 132 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

จำ น ว น ก า รได้รับ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 12 ก.ย. 2564) ร ว ม 40,276,356 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภ า พ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 12 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ดทั่วประเทศ 215,889 โ ด ส

 • เ ข็ ม ที่ 1 : 109,213 ร า ย
 • เ ข็ ม ที่ 2 : 106,570 ร า ย
 • เ ข็ ม ที่ 3 : 106 ร า ย
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 1 ส ะ ส ม : 27,303,700 ร า ย (จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ทั้งหมด) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 2 ส ะ ส ม : 12,357,581 ร า ย (จำ น ว น ผู้ ได้รับ วั ค ซี น ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 ส ะ ส ม : 615,075 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

ทั้งนี้ มี คำ ถ า มจากประชาชน ที่ถามเข้าไปในเว็บไซต์ของ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ะ สุ ข ว่า มีข้อห้ า ม และ ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง อ ะ ไ ร บ้ า ง ใน ก า ร ฉี ด วั ค ซี น CV-19

 • ตอบ : วั ค ซี น ทุกชนิด มี ข้ อ ห้ า ม คือ แ พ้ ส า ร ที่เป็นส่วนประกอบของ วั ค ซี น และเนื่องจาก วั ค ซี น เหล่านี้เป็น วั ค ซี น ใ ห ม่ จึงอาจ ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ ในเรื่อง ป ฏิ กิ ริ ย าก า ร แ พ้ ที่พบ ไ ม่ บ่ อ ย ในช่วงแรกจึงควร ฉี ด วั ค ซี น เหล่านี้ใน ส ถ า น พ ย า บ า ล หรือ ส ถ า น ที่ ที่ให้การ ช่ ว ย เหลือ ก ร ณี มี ป ฏิ กิ ริ ย า รุ น แ ร ง และ ค ว ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง อ าก า ร หลังการ ฉี ด อ ย่ า ง น้ อ ย 30 น า ที ควรใช้ วั ค ซี น แ ก่ ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ก ร ตามที่ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แนะนำเท่านั้น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

นอกจากนี้ ไม่ควรฉีดวัคซีนในกรณีใดบ้าง ดังนี้

 • ข ณ ะที่ กำ ลั ง ป่ ว ย หรือ ร่ า ง ก า ย อ่ อ น เ พ ลี ย จาก ส า เ ห ตุต่าง ๆ ค ว ร เ ลื่ อ น ก า ร ฉี ด ไปก่อน จ น กว่าจะ เ ป็ น ป ก ติ แล้ว
 • ในกลุ่มอายุที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
 • ใน ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ไ ต ร ม า ส แรก (แต่ ฉี ด ในหญิง ห ลั ง ค ล อ ด หรือให้นมบุตรได้)
 • ผู้ที่มี โ ร ค ป ร ะ จำ ตั ว ที่ รุ น แ ร ง ที่อาจมี อั น ต ร า ย ถึง ชี วิ ตที่อาการยังไม่คงที่ มี โ ร ค กำ เ ริ บ นอกจาก แ พ ท ย์ ป ร ะ จำ ป ร ะ เ มิ น ว่า ฉี ดได้
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

ถ้า ฉี ด วั ค ซี น แล้วพบว่า ตั้ ง ค ร ร ภ์ จะทำอย่างไร

 • ไ ม่ ต้ อ ง ยุ ติ ก า ร ตั้ ง ค ร ร ภ์ เมื่อพบว่า ตั้ ง ค ร ร ภ์ ภายหลัง ฉี ด วั ค ซี น เพราะการศึกษาที่มี บ่ ง ชี้ว่า วั ค ซี นไม่เป็น อั น ต ร า ย ต่อ ท า ร กใน ค ร ร ภ์ หรือการตั้ง ค ร ร ภ์ ควร ฉี ด วั ค ซี น CV-19 ครั้งที่ 2 ได้ หลังอายุ ค ร ร ภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ฉีดวัคซีนแล้วต้องคุมกำเนิดนานเท่าไหร่หลังฉีดวัคซีนจึงจะตั้งครรภ์ได้

 • ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง คุ ม กำ เ นิ ด ส า ม า ร ถ ตั้ง ค ร ร ภ์ หลัง ฉี ด วั ค ซี น CV-19
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

หญิงให้ น ม บุ ต ร ส า ม า ร ถ รับการ ฉี ด วั ค ซี น CV-19 ได้หรือไม่

 • หญิงให้ น ม บุ ต ร ส า ม า ร ถ รั บ วั ค ซี น CV-19 ได้ ทุ ก ช นิ ด ที่มีในขณะนี้ ไ ม่ จำ เ ป็ นต้อง ง ด น ม แม่หลัง ฉี ด วั ค ซี น

สำหรับ วิ ธี ป้ อ ง กั นเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ก ล้ ชิ ด กับ ผู้ ที่ มี ไ ข้ ไอ จ า ม เ จ็ บ ค อ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตาม สิ ท ธิ์ (บั ต ร ท อ ง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 ส า ย ด่ ว น สปสช. หากมี อ า ก า ร ที่น่า ส ง สั ย ให้รีบไป พ บ แ พ ท ย์ ทั น ที !

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 13 กันยายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิด , กระทรวงสาธารณสุขแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook