ต่างประเทศ Share0 Tweet

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

Nabi
ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศยกระดับ มาตรการ ควบคุม CV-19 ผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) รวมถึงผู้ที่มีวีซ่านักเรียน/นักศึกษา หรือวีซ่าทำงาน ที่ยังไม่ได้ ฉี ด วั ค ซี น หรือ ฉีด วั ค ซี นในประเทศไทย ควรรีบเดินทางก่อน 20 สิงหาคมนี้ มิฉะนั้น จะไม่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ จนกว่ามาตรการฯ จะได้รับการเปลี่ยนแปลง

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอเรียนมาตรการล่าสุดของรัฐบาลฮ่องกงเกี่ยวกับการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย 🇹🇭 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ คือ

ผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว และ บุตรของผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งเดินทางพร้อมกับผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

และจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า หรือหน่วยงานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองให้เป็น Stringent Regulatory Authority (SRAs) (ไม่รวมไทย)

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

ดังนั้น ผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) รวมถึงผู้ที่มีวีซ่านักเรียน/นักศึกษา หรือวีซ่าทำงาน ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนในประเทศไทย ควรรีบเดินทางก่อน 20 สิงหาคมนี้ มิฉะนั้น จะไม่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ จนกว่ามาตรการฯ จะได้รับการเปลี่ยนแปลง

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติเดินทางไปประเทศไทยในช่วง 21 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) จะต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของรัฐบาลฮ่องกง ดังนี้

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

ก่อนขึ้นเครื่อง

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของรัฐบาลฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf/ เพื่อแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง

2. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า หรือหน่วยงานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นหน่วยงาน Stringent Regulatory Authority (SRAs)

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

3. แสดงผลตรวจว่าปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้ทำการตรวจเป็นเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

4. แสดงหลักฐานการสำรองห้องพักในโรงแรมกักตัวในฮ่องกง เป็นเวลา 21 คืน (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันแรก)

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

ระหว่างการกักตัว

5. ตรวจเชื้อฯ ภาคบังคับ 6 ครั้ง

หลังการกักตัว

6. เฝ้าระวังตัวเองอีก 7 วัน

7. ตรวจเชื้อฯ ภาคบังคับ ในวันที่ 26 นับจากวันที่เดินทางถึงฮ่องกง ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อฯ ของรัฐบาลฮ่องกง (Community Testing Centre)

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

** หมายเหตุ **

(1) ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคนเข้าเมืองของฮ่องกง สามารถดูได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

(2) เอกสารแสดงผลการตรวจว่าปลอดเชื้อฯ จะต้องเป็นการตรวจกรดนิวคลีอิกด้วยวิธีการ RT-PCR และแสดงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ซึ่งตรวจจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO15189 หรือที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย สามารถดูรายชื่อได้ที่

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp... หรือ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/indexen.php...

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

(3) รายชื่อโรงแรมกักตัวที่ฮ่องกง สามารถดูได้ที่

- ปัจจุบัน ถึง 31 ส.ค. 64 https://www.coronavirus.gov.hk/.../designated-hotel-list...

- ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64 https://www.coronavirus.gov.hk/.../designated-hotel-list...

ฮ่องกง ย ก ร ะ ดับ คุ ม CV-19 ห้ า ม คนไทยเข้าประเทศ มีผลวันนี้

(4) รายชื่อวัคซีนฯ ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง สามารถดูได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/.../list_of_recognised...

(5) หน่วยงานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองให้เป็น Stringent Regulatory Authority (SRAs) สามารถดูได้ที่

https://www.who.int/.../who-listed-authority-reg.../SRAs....

ขอบคุณข้อมูลจาก Royal Thai Consulate-General, Hong Kong

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก pixabay


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook