Live Share0 Tweet

เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา

wipcreamz jarm
3 พฤษภาคม 2562 - 17:13(แก้ไข)
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เมื่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และ มีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา สร้างความปลิ้มปิติและความสุขให้กับประชาชนชาวไทย 

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงอุทิศตนด้วยความเสียสละ และทรงปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี มาโดยตลอด โดยเส้นทางสู่พระเกียรติยศของพระองค์นั้น มีดังนี้

- 3 ตุลาคม 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าที่พันโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ถวายงานด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเสียสละ

- 9 กรกฎาคม 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 

- 17 กันยายน 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

- 11 พฤศจิกายน 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ได้รับพระราชทานยศพลตรีหญิง และ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ

- 9 ธันวาคม 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลตรีหญิง  สุทิดา วชิราลงกรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลตรี)

- 16 กรกฎาคม 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี) 

- 17 กรกฎาคม 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ถวายงาน ด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเเละเสียสละ 

- 7 ตุลคม 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ถวายงาน ด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเเละเสียสละ 

- 17 กรกฎาคม 2558 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ซึ่งได้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ราชองครักษ์เวรครบกำหนดตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 26 สิงหาคม 2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลโทหญิง และ เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)

- 10 ธันวาคม 2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลเอกหญิง และ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

- 13 ตุลาคม 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

- 27 เมษายน 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ 

- 9 มิถุนายน 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ 

- 13 ธันวาคม 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา
เผยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก Mratchakitcha และ komchadluek

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook