การเมือง Share0 Tweet

ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน

Nabi
21 มิถุนายน 2562 - 18:33(แก้ไข)
ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน

ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรี ภายหลังการเลือกตั้งและโหวตนายกรัฐมนตรีเรียบร้อย เหมือนกับว่า ครม.ชุดนี้จะถูกตรวจสอบย้อนหลัง และคาดว่าอาจจะมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน

จากรายงานข่าวที่ระบุว่า มีรายชื่อ 2 ชื่อจากพรรคร่วมรัฐบาล ในตำแหน่ง “รัฐมนตรีช่วย” อาจไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาด้านคดีความในอดีตและถูกร้องเรียน ยังมีการยืนยันว่า 2 คนดังกล่าวเป็นใคร แต่ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เคยยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี ให้ระงับการเสนอชื่อ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน

ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรี” ไว้ที่ หมวด 8 มาตรา 160 รัฐมนตรีต้อง

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี

(3) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

(5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98

(7) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

(8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง

ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน
ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน

ผู้ที่เป็น ส.ส. ผ่านด่าน ม.98 มาแล้ว แต่ถ้าไม่ได้เป็น ส.ส. ต้องตรวจสอบตามมาตรานี้ด้วย

มาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 (1) (2) หรือ (4)

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(6) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

(7) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน
ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน
ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน

(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(9) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(10) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน
ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน
ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี สะพัดโผ ครม.ประยุทธ์ สมัย2 อาจมีคนไม่ผ่าน

(11) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง

(13) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(14) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี

(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

(16) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ

(17) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

(18) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม

ขอบคุณข้อมูลจาก Workpoint

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook