การเมือง Share0 Tweet

ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง

Nabi
ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องของนายณฐพร โตประยูร ที่ขอให้วินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า พรรคอนาคตใหม่, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง

วันที่ 19 ก.ค. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าว การประชุมพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ใน 2 กรณีสำคัญที่อยู่ในความสนใจ คือ

1. พลเอกประยุทธ์ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่

กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (2) และมาตรา 98 (15) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 152562)

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาว่าคำร้องของผู้ร้องต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า

ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 110 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 80 วรรคหนึ่ง เนี่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (15) เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง
ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง

กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม และมาตรา 82 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ จึงสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับการพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง บัญญัติเงื่อนไขไว้วจะต้อง “ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง” ซึ่งตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องก็ไม่ปรากฎหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องที่จะทำให้เกิดความเสียหายแต่ประการใด ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้มีคำขอในส่วนนี้ จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสอง

ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง
ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง

2. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่

ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 (เรื่องพิจารณาที่ 9/2562)

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 , นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 , นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และ คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เห็นว่า ผู้ร้องได้ใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง แล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับคำร้องขอ กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสี่ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง
ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง
ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง

ด้านนายปิยบุตร โพสต์เฟซบุ๊ก ต่อกรณีดังกล่าวว่า กำลังรอสำเนาคำร้องจากศาลรัฐธรรมนุญ และพร้อมชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยยืนยันว่า พรรคและตนเอง ไม่ได้ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นก็เพื่อฟื้นฟูและธำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง

พร้อมยืนยันว่า กรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่ตั้งคำถามว่า ทำไมคนจำนวนมากเชื่อไปล่วงหน้าก่อนแล้วว่า การยุบพรรคอาจเกิดขึ้นได้เสมอ จนกลายเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จนกลายเป็นสิ่งปกติในการเมืองไทย

ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง
ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง
ศาล รธน.พิจารณาคดี บิ๊กตู่ เจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook