การเมือง Share0 Tweet

คำ ต อ บ จาก ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี

Nabi
คำ ต อ บ จาก ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี

สืบเนื่อง จ า ก ก ร ณี ที่มีการกล่าวถึงจนเป็นที่สนใจของประชาชนเกี่ยวกับการ นิ ร โ ท ษ ก ร ร ม เ ห ม า เ ข่ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ซึ่งก่อนหน้านั้นทางด้าน อนุทิน เผย นิ ร โ ท ษ ก ร ร ม แค่ ต้องให้ความมั่นใจกับ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ และ ส ธ. ล่าสุด ทางด้าน วิ ษ ณุ ออกมาตอบแล้ว ยื น ยั น เรื่อง จ บ แล้ว ไม่ นิ ร โ ท ษ ก ร ร ม แล้ว

คำ ต อ บ จาก ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี

31 สิงหาคม 2564  นาย วิ ษ ณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ แ ก้ ไ ข ร่าง พ.ร.บ. โ ร ค ติ ด ต่ อ ที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ขณะนี้ยัง ไ ม่ เ ส ร็ จ สิ้ น เรื่องอยู่ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า

คำ ต อ บ จาก ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี

นอกจากนั้นในส่วนเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ. จะมีการ นิ ร โ ท ษ ก ร ร ม ไปถึงฝ่ายบริหารตามที่มีการ ตั้ ง ข้ อ สั ง เ ก ต หรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ขอให้คอยดูก่อน แต่ไม่ถึงระดับขั้นที่ ค น ก ลั ว กั น ไม่ขึ้นไปถึงฝ่าย ก า ร เ มื อ งหรือฝ่ายนโยบาย มีเพียงฝ่าย เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ปฏิบัติ เพราะจำเป็น เนื่องจากตั้งแต่มีการ ฉี ด วั ค ซี น ให้ประชาชน เขา ไ ม่ มี อ ะ ไ ร คุ้ ม ค ร  อ งเลย

คำ ต อ บ จาก ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี

ต่อมาเมื่อถามว่าหากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ คุ้ ม ค ร อ ง บุ ค ล า ก ร ท างก า ร แ พ ท ย์ แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องออกเป็น พ.ร.ก. มาเพิ่มอีกใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า แค่นี้ จ บ แล้ว เพียงแต่ต้องให้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก าดูว่าจำเป็นหรือไม่ ซึ่งเราเคยคิดว่า พ.ร.ก. ฉุ ก เ ฉิ น ให้การ คุ้ ม ค ร อ ง แ พ ท ย์ นั้น มั น ไ ม่ ไ ด้ คุ้ ม ค ร อ ง เพราะใน พ.ร.ก. ฉุ ก เ ฉิ น คุ้ ม ค ร อ ง สำหรับการ ต่ อ สู้ ที่ ก ร ะ ทำ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย มี ฝ่ า ย ต ร ง ข้ า ม

คำ ต อ บ จาก ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี

แต่หากมี สึ น า มิ ภั ย ธรรมชาติ หรือ โ ร ค ร ะ บ า ด ที่ ไ ม่ มี ฝ่ า ย ต ร ง ข้ า ม คนเหล่านี้อาจ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง และ ไ ม่ มี อะไร น่า ก ลั ว เพราะหากทำโดย สุ จ ริ ต ก็ได้รับการ คุ้ ม ค ร อ งตามก ฎ ห ม า ย อื่นอยู่แล้ว แต่หากเขา ต้ อ ง ก า ร ความ มั่ น ใ จ มากขึ้น อาจจำเป็นเช่นกัน

คำ ต อ บ จาก ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี

เมื่อถามว่าในร่าง พ.ร.บ. โ ร ค ติ ด ต่ อ สามารถประกาศ ส ถ า น ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ด้าน ส า ธ า ร ณ สุ ข ได้เลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หากมี โ ร ค ร ะ บ า ด ที่เป็น โ ร ค ติ ด ต่ อ ร้ า ย แ ร ง กระทรวง ส า ธ า ร ณ สุ ข ต้องประกาศให้เป็น โ ร ค ติ ด ต่ อ ร้ า ย แ ร ง ก่อน เมื่อ ค ร ม. เห็นความจำเป็นก็จะออกประกาศ ส ถ า น ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ด้าน ส า ธ า ร ณ สุ ข อีกทีหนึ่ง ส่วนจะให้ ฝ่ า ย ค ว า ม มั่ น ค ง เข้ามา บู ร ณ า ก า ร ช่ ว ย งานบางอย่างได้หรือไม่นั้น สามารถแต่งตั้งให้เป็น เ จ้ า ห น้ า ที่ อาทิ การให้ ตำ ร ว จ ช่ ว ย ตั้ ง ด่ า น

ขอบคุณข้อมูลจาก : EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook