การเมือง Share0 Tweet

ส ม พ ง ษ์ เ ปิ ด อ ภิ ป ร า ย วันนี้

Nabi
ส ม พ ง ษ์ เ ปิ ด อ ภิ ป ร า ย วันนี้

31 ส.ค. 64 การ อ ภิ ป ร า ย ใน ญั ต ติ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล โดย พ ร ร ค ฝ่ า ย ค้ า น เนื้อหาหลัก คือ ก า ร บ ริ ห า รจั ด ก า ร CV-19ที่ ล้ ม เ ห ล ว ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ป า ก ท้ อ ง ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต โครงการต่าง ๆ

ส ม พ ง ษ์ เ ปิ ด อ ภิ ป ร า ย วันนี้

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หั ว ห น้ า พ ร ร ค เพื่อไทยและผู้ นำ ฝ่ า ย ค้ า น ใน ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร เปิด ญั ต ติ ขอเปิด อ ภิ ป ร า ย ทั่วไปเพื่อ ล ง ม ติ ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ ม น ต รี เป็นรายบุคคล เมื่อช่วงเวลา 10.00 น. ความว่า

ส ม พ ง ษ์ เ ปิ ด อ ภิ ป ร า ย วันนี้

ชี้ให้เห็นถึง ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ล้ ม เ ห ล ว ของรั ฐ บ า ล ที่ ไ ร้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร วิ ก ฤ ต CV-19 ผิ ด พ ล า ด จ นประชาชนต้อง ติ ด เ ชื้ อ เกือบล้านคน เ สี ย ชี วิ ตหลายพันคนและอาจถึงหลักหมื่นคน อีกทั้งยังก่อให้เกิด วิ ก ฤ ต เศรษฐกิจขึ้นมา ซ้ำ เ ติ ม ค ว า ม ย า ก ลำ บ า ก ของพี่น้องประชาชน

ส ม พ ง ษ์ เ ปิ ด อ ภิ ป ร า ย วันนี้

ส ถ า น ก า ร ณ์ วิ ก ฤ ต ที่เกิดขึ้น ไ ม่ ใ ช่ เพียง วิ ก ฤ ต โ ร ค ร ะ บ า ด ที่คนไทยต้อง เ ผ ชิ ญ อย่าง ห นั ก ห น า ส า หั ส เท่านั้น แต่ วิ ก ฤ ต เ ล ว ร้ า ย รุ น แ ร ง ต อ ก ย้ำ ค ว า ม ทุ ก ข์ ของพี่น้องประชาชนคนไทยยิ่งกว่า โ ร ค ร ะ บ า ด คือ “วิ ก ฤ ต ผู้ นำ รั ฐ บ า ล ที่ โ อ หั ง ค ลั่ ง อำ น า จ ไ ร้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ และ น่ า ล ะ อ า ย ”

ส ม พ ง ษ์ เ ปิ ด อ ภิ ป ร า ย วันนี้

ซ้ำ ร้ า ย ใน ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่พี่น้องประชาชน ทุ ก ข์ ย า ก กลับปรากฎ พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ลักษณะ ‘ก อ บ โ ก ย ผลประโยชน์บน ซ า ก ศ พของพี่น้องประชาชน’

ส ม พ ง ษ์ เ ปิ ด อ ภิ ป ร า ย วันนี้

เป็น รั ฐ บ า ล “ที่ ก ล้ า ที่จะ ค้ า ค ว า ม ต า ย ” ส่งมอบ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด ทุ ก ข์ ท ร ม า น ให้กับประชาชน อย่างถ้วนหน้า โดยท่านไ ม่ รู้สึ ก ล ะ อ า ย ต่ อ สิ่ ง ที่ ก ร ะ ทำ ไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook