การเมือง Share0 Tweet

ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

Nabi
ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

31 ส.ค. 64 การ อ ภิ ป ร า ย ใน ญั ต ติ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล โดย พ ร ร ค ฝ่ า ย ค้ า น เนื้อหาหลัก คือ ก า ร บ ริ ห า รจั ด ก า ร CV-19ที่ ล้ ม เ ห ล ว ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ป า ก ท้ อ ง ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต โครงการต่าง ๆ

ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. นครราชสีมา และเลขาธิการ พ ร ร คเพื่อไทย อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ว า ง ใ จ พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์โ อ ช า น า ย ก รั ฐ ม น ต รี และ อนุทิน ชาญวีรกูล รั ฐ ม น ต รี ว่าการก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข จาก ข้ อ ก ล่ า ว ห า ก า ร ทุ จ ริ ต ในการ จั ด ซื้ อ วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค โดยมี ข้ อ สั งเ ก ต จุดใหญ่ที่เงินส่วนต่างของการซื้อ วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค กว่า 1,603 ล้านบาทนั้น อยู่ที่กระเป๋าใคร?

ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

ประเทศไทยมีการจัด ซื้ อ วั ค ซี น  S i n o v a c แล้วทั้งสิ้น 18.5 ล้าน โ ด ส โดยทำการ ซื้ อ ข า ย ในลักษณะครั้งต่อครั้ง คือเมื่อ ผ ลิ ต วั ค ซี น ได้เท่าไร ก็จะ แ จ้ ง ให้ อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม ทราบ และ จั ด ซื้ อ เป็นครั้งคราว โดยมิได้ลงนามใน สั ญ ญ า จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แต่ วั ค ซี น มีราคาลดลงต่อเนื่องในทุกครั้งที่มีการ สั่ ง ซื้ อ โดยราคาเริ่มต้นในครั้งที่ 1 อยู่ที่ราคาโดสละ 17 เหรียญ จนกระทั่งล่าสุดการ สั่ ง ซื้ อ ครั้งที่ 5 อยู่ที่ราคา โ ด ส ละ 9 เหรียญ

ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

คำ ถ า มที่ควรเกิดขึ้น เงินส่วนต่าง ห า ย ไ ป ไ ห น รวมถึง ข้ อ สั ง เ ก ต อื่ น ๆ ที่ ผิ ดปกติในการซื้อวั ค ซี นครั้งนี้ เงิน ซิ โ น แ ว ค ส่วนต่างราคา 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

1. ก า ร จั ด ซื้ อ วั ค ซี น S i n o v a c ทั้งหมดล็อตแรก ๆ อาจจะมีข้อแก้ตัวได้ว่าเป็น วั ค ซี น ฉุ ก เ ฉิ น แต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564  เ ชื้ อ ไ ว รั ส มี ก า ร ก ล า ย พั น ธุ์ พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ และ อนุทิน ต้องหยุด ซื้ อ วั ค ซี น S i n o v a c แต่มี ข้ อ พิ รุ ธ ว่า ก ร ะ ท ร ว งส า ธ า ร ณ สุ ข ขอ อ นุ มั ติ ซื้ อ วั ค ซี น S i n o v a c จำนวน 10.9 ล้าน โ ด ส ในวงเงิน 6,064.76 ล้านบาท

ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

ทั้งๆ ที่ ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง การ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น กู้ ให้มีการ ซื้ อ วั ค ซี น อื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ไ ม่ ใ ห้ ซื้ อ วั ค ซี น S i no v a c ยี่ห้อเดียว ทำให้ พ บ ค ว า ม จ ริ ง ว่าราคา จั ด ซื้ อ วั ค ซี น S i n o v a c  จำนวน 10.9 ล้าน โ ด ส นับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 มีการ จั ด ซื้ อ 3 ครั้ง และบริษัท S i n o v a c คิดราคา ค่ า วั ค ซี น อยู่ในระหว่างราคา 14 เหรียญ/ โ ด ส และต่ำสุดที่ 9 เหรียญ/ โ ด ส

ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

2. ร า ค า วั ค ซี น ที่ ครม. อ นุ มั ติ ที่ 17 เหรียญ/ โ ด ส จึงมีส่วนต่าง ร า ค า ที่ ครม.อ นุ มั ติ กับ ร า ค า ที่ อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม ซื้ อ จริงจาก บริษัท S i n o v a c ยอดรวมอยู่ที่ 49 ล้านเหรียญโดยประมาณ หากคิดเป็นเงินไทย ตกเป็นเงิน 1,603,280,000 บาท

3. เรื่องนี้ พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ ต้ อ ง เป็น ค น ต อ บ คำถามว่ามี ส่ ว น ต่า ง จ ริ ง ห รื อ ไ ม่ เหตุใดถึงไม่ ป้ อ ง กั น การ ทุ จ ริ ต โดย อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร จั ด ซื้ อ ตามที่ จั ด ซื้ อ จ ริ ง ในแต่ละครั้ง และต้องนำเอกสาร ห ลั ก ฐ า น มาแสดงต่อที่ ป ร ะ ชุ มแห่งนี้ด้วย หากวันนี้ชี้แจงไม่ได้ นายประเสริฐ แ จ้ ง ว่า…

คำเดียวที่จะ ก ร า บ เ รี ย น ท่าน ป ร ะ ธ า น คือ “ตั้ ง ใ จ โ ก งครับ”

ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

4. และหากมีการ จั ด ซื้ อ ต่ อ อี ก ต า ม ม ติ ศบค. เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 จำนวน 12 ล้ า น โ ด ส ราคา โ ด ส ล ะ 17 เหรียญ ทั้ง ๆ ที่ ร า ค า วั ค ซี น ที่บริษัท ข า ย ให้จริงราคา 9 เ ห รี ย ญ / โ ด ส จะมีผลต่างต่อ โ ด ส 8 เหรียญ วั ค ซี น จำนวน 12 ล้าน โ ด ส คิดเป็นเงิน 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 3,133,440,000 บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท)

นี่คือการ ห า กิ น บ น ค ว า ม ต า ย ของพี่น้องประชาชน เป็น ก า ร โ ก ง แ บ บ ไ ร้ ย า ง อ า ย ป ก ปิ ด ข้ อ มู ล ไ ม่ เ ปิ ด เผยรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบ ปิ ด หู ปิ ด ต า ป ร ะช า ช น

ส่วนต่าง ซิ โ น แ ว ค 1,603 ล้าน เข้ากระเป๋าใคร

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook