การเมือง Share0 Tweet

ชลน่าน กล่าวถึง ป ร ะ ยุ ท ธ์ - อ นุ ทิ น

Nabi
ชลน่าน กล่าวถึง ป ร ะ ยุ ท ธ์ - อ นุ ทิ น

31 ส.ค. 64 การ อ ภิ ป ร า ย ใน ญั ต ติ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล โดย พ ร ร ค ฝ่ า ย ค้ า น เนื้อหาหลัก คือ ก า ร บ ริ ห า รจั ด ก า ร CV-19ที่ ล้ ม เ ห ล ว ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ป า ก ท้ อ ง ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต โครงการต่าง ๆ

ชลน่าน กล่าวถึง ป ร ะ ยุ ท ธ์ - อ นุ ทิ น

น า ย แ พ ท ย์ ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใจ ว่ า พล.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์ โอ ช า น า ย ก รั ฐ ม น ต รี และ รมว.กลาโหม กับ น า ย อ นุ ทิ น ช า ญ วี ร กู ล ร อ ง น า ย ก ฯ แ ล ะ ร ม ว. ส า ธ า ร ณ สุ ข บ ริ ห า รผิ ดพลาดอย่าง ร้ า ย แ ร ง ความว่า

ชลน่าน กล่าวถึง ป ร ะ ยุ ท ธ์ - อ นุ ทิ น

" พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ และ อ นุ ทิ น ทำ ล า ย ว ง จ ร ชี วิ ต ม นุ ษ ย์ ตั้ ง แ ต่ ใ น ค ร ร ภ์ ม า ร ด า ถึ ง เ ชิ ง ต ะ ก อ น" พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์ โ อ ช า และ อนุทิน ข า ด จิ ต สำ นึ ก ถึ ง พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น ที่ ต้ อ ง ย า ก ลำ บ า ก ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ เ สี ย ห า ย ยั บ เ ยิ น

ชลน่าน กล่าวถึง ป ร ะ ยุ ท ธ์ - อ นุ ทิ น
ชลน่าน กล่าวถึง ป ร ะ ยุ ท ธ์ - อ นุ ทิ น
ชลน่าน กล่าวถึง ป ร ะ ยุ ท ธ์ - อ นุ ทิ น

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพื่อไทยแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook