การเมือง Share0 Tweet

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

Nabi
พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

วานนี้ 31 ส.ค. 64 การ อ ภิ ป ร า ย ใน ญั ต ติ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล โดย พ ร ร ค ฝ่ า ย ค้ า น เ นื้ อ ห า ห ลั ก คือ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร CV-19ที่ ล้ ม เ ห ล ว ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ป า ก ท้ อ ง ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต โ ค ร ง ก  า ร ต่าง ๆ

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

ทางด้าน น พ. ช ล น่ า น ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พ ร ร คเพื่อไทย อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ ม น ต รี เ ป็ น ร า ย บุคคล ชี้ว่า รั ฐ บ า ล นี้ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า CV-19 ผิ ด พ ล า ด ล้ ม เ ห ล ว จ น พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น ย า ก ลำ บ า ก อย่าง แ ส น ส า หั ส ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ผู้ ป่ ว ย ต้ อ ง เ สี ยชี วิ ต จำ น ว น ม า ก

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

ซึ่งเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย ที่ สุ ดและเป็น ปั ญ ห า ม า ก ที่ สุ ด ของ รั ฐ บ า ล ชุ ด นี้ คือการ สื่ อ ส า ร กับ พี่ น้ อ ง ป ร ะ  ช า ช น ที่ผ่านมา น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ม่ เ ค ย แสดงความ เ ห็ น อ ก เ ห็ น ใ จ ข อ โ ท ษ หรือ เ สี ย ใ จ กับ พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น แต่ ก ลั บ โ ท ษ พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น ว่ า เ ป็ น ค น ผิ ด

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

อีกทั้งยัง พ ย า ย า ม ตั้งกลุ่ม บุ ค ค ล ที่มีลักษณะของ เ ชื้ อ ป ะ ทุ มา ป ะ ท ะ กับ พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น อีกทั้งยัง พ ย า ย า ม สื่อสารด้วยการ ก ดตัวเลข ก ล บ เ ก ลื่ อ น ส ร้ า ง ภ า พ เ พื่ อ ค ว า ม อ ยู่ ร อ ด แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ของตัวเอง

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

มีความ พ ย า ย า ม ทำให้ ตั ว เ ล ข ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ล ด ล ง จ น ต่ำ กว่า 2 หมื่นรายต่อวัน ในช่วงก่อนการ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ ซึ่งหาก สั ง เ ก ต ดีๆ จะเห็นว่า ตั ว เ ล ข ก า ร ต ร ว จ เ ชื้ อ ล ด ล ง อย่างมาก และในช่วงนี้มีการ ต ร ว จ ต่อวันไม่เกิน 4-5 หมื่นรายเท่านั้น เมื่อ ต ร ว จ น้  อ ย ก็พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ น้ อ ย ล ง

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

ที่ผ่านมา พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ ห ล ง ใ น อำ น า จ เป็น น า ย ก ฯ จ อ ม สั่ ง ก า ร และได้ทำให้ ค ร ม.ชุดนี้เป็น ค ร ม. เป็ด ง่ อ ย ภาษาทั่วไปเรียกว่า เ ผ ด็ จ ก า ร ที่สำคัญคือได้เอา ท ห า ร ฝ่ า ย ค ว า ม มั่ น ค ง ม า เป็น ห ม อ รั ก ษ า เ ชื้ อ โ ร ค และ ทำ  ง า นด้าน สุ ข ภ า พ

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

แต่ไ ม่ เ อ า ห ม อ ม า รั ก ษ า โ ร ค จ น มี ค น ป่ ว ย และ ค น ต า ย จำนวนมาก ซึ่ง ก า ร ทำ อย่างนี้เป็น เ รื่ อ ง การทำเพื่อ ค ว า ม มั่ น ค งของตัวเอง ประกาศ ส ถ า น ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น แบบ ไ ม่ เ ค ย ย ก เ ลิ ก ไ ม่ ใ ช่ เพื่อ ค ว บ คุ ม โ ร ค แต่ใช้เพื่อ ค ว บ คุ ม ชุ ม นุ ม

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ และ อ นุ ทิ น รู้ อ ยู่ แ ก่ ใ จ ว่ า ส ถ า น ก า ร ณ์ ของ โ ร ค เป็นไปอย่างไรและจะ ส ร้ า ง ความ เ สี ย ห า ย เ ท่ า ไ ร ซึ่ง ข้ อ สั่ ง ก า ร ของ พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ ทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่เอา พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ เ อ า เ ข้ า คุ ก เ อ ง เขาเรียก เ ล็ ง เ ห็ น ผ ล

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

โดยเฉพาะการ สั่ ง ปิ ด แ ค ม ป์ ค น ง า น ก่ อ ส ร้า ง ซึ่งทำให้ เ ชื้ อ ก ร ะจ า ย ไปในต่างจังหวัด จำ น ว น มาก ซึ่งเรื่องนี้มี เ อ ก ส า ร สรุปผลการประชุม ศบค. ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ให้ ห น่ ว ย ง า น ที่เกียว ข้องจัดหา พื้ น ที่ กั ก กั น ตั ว ในต่างจังหวัดเพื่อ ป ร ะโ ย ช น์ ในการ ก ร ะ จ า ย ร า ย ไ ด้ ซึ่งเป็นเรื่อง ใ จ ดำ อ ม หิ ต ม า ก พ ร า ก ชี วิ ต ของพี่น้องประชาชน ทำ ไ ม

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

ต่อมา พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า น า ย ก รั ฐ ม น ต รีและ รั ฐ ม น ตรี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม ได้ โ ต้ ก ลั บ การ อ ภิ ป ร า ย ดังกล่าวว่า

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

"ท่านคิด อ ะ ไ ร ก็คิด ไ ป เ ถ อ ะ ผมรู้ แ น่ แ ก่ ใ จ ของผมเองนะครับ และสิ่งที่สำ คั ญ ที่สุด คือ สิ่งที่ผมได้รับการ สั่ ง ส อ น จากพ่อแม่ผม-ครูบาอาจารย์ผมมา เขาให้ผม พู ด จ า ให้ เ รี ย บ ร้ อ ย ให้สุภาพ ใจเย็น ๆ นะ ไ ม่ ใ ช้ คำพูดที่ ห ย า บ ค า ย เ ห ยี ย ด ห ย า ม ดู ถู ก สอนไว้ด้วยคำว่าสำ เ นี ย ง ส่ อ ภ า ษ า  กิ ริ ย า ส่ อ ส กุ ล"

พ่อ-แม่ ส อ น มาดี ให้ พู ด จ า เ รี ย บ ร้ อ ย สุ ภ า พ ใ จ เ ย็ น

น า ย ก ฯ ชี้ แ จ ง ต่อว่า ตนไ ม่ ไ ด้ ทุ จ ริ ต ตามที่ นาย ช ล น่ า น และ ส.ส. ฝ่ า ย ค้ า น ก ล่ า ว ห า เพราะตน ไ ม่ คุ้ น เ ค ย กับ ก า ร ทุ จ ริ ต  "คือผมก็ เ ชื่ อ มั่ น ว่าสิ่งที่ผมทำไปในระดับ รั ฐ บ า ล น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ผม เ ชื่ อ มั่ น ว่าผม ไ ม่ ไ ด้ มี เ จ ต น า ทุ จ ริ ต นะครับ จ ะ เ ล็ ง เ ห็ น ผ ล ไ ม่ เ ห็ น ผ ล ก็ไปว่ามาละกัน นะครับ คือผมไ ม่ ค่ อ ย คุ้ น เ ค ยกับการ ทุ จ ริ ต "

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook