การเมือง Share0 Tweet

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

Nabi
ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ป ฏิ เ ส ธ ป ฏิ บั ติ ก า ร I O ของ ก อ ง ทั พ บ ก ที่ พ ร ร ค ก้ าวไกล แ ฉ ชี้ เอก ส า รดังกล่าวเป็น เ ท็ จ ได้มีการ ป ล อ ม แ ป ล ง รูปแบบ ไ ม่ เป็นไปตามร ะ เ บี ย บ ของทาง ร า ช ก า ร ห น่ ว ย จึงได้เข้า แ จ้ ง ค ว า ม ล ง บั น ทึ ก ป ร ะ จำ วั นไว้ที่ ส ถ า นี ตำ ร ว จ ภู ธ ร เมืองนครราชสีมา เป็น ห ลั ก ฐ า น

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

2 กันยายน 2564  สื บ เนื่องจากใน ก า ร อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พ ร ร ค ก้าวไกล อ ภิ ป ร า ยฯ เ ปิ ด แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ไ อ โ อ ครั้งสุ ด ท้ า ย

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

ทั้งนี้ ยังมีการ เ ปิ ด ค ลิ ป วิ ดี โ อ พร้อม ยื น ยั น ว่า มีการใช้ ห น่ ว ย ง า น ฝ่ า ยค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง รั ฐ โดย เ ฉ พ า ะ ฝ่ า ย ก อ ง ทั พ ให้มาทำ ป ฏิ บั ติ ก า ร ไ อ โ อ ก็ไม่รู้ว่ามีการนำง บ ป ร ะ ม า ณ มาทำประชาสัมพันธ์ มีการใช้เพจ อ ว ต า ร ไป โ จ ม ตี ค น ที่ เ ห็ น ต่ า ง และค น ที่ ค อ ย ต ร ว จ ส อ บ รั ฐ บ า ล

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

ต่อมาทางด้าน พ ล.ต.สวราชย์ แสงผล โฆษก ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ชี้ แ จ ง ก ร ณี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.พ ร ร ค ก้าวไกล อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า งใจ พ ล.อ. ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์โ อ ช า น า ย ก รั ฐ ม น ต รี และ  ร ม ว.ก ล า โ ห ม

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

โดยนำเสนอ ข้ อ มู ล เรื่อง “ป ฏิ บั ติ ก า ร  I O ของ ก อ ง ทั พ บ ก โดย อ้ า ง ถึง เ อ ก ส า ร ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ว่า จาก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ อ กส า ร พบว่า ไ ม่ ใ ช่ เ อ ก ส า ร จ ริ ง และ พ บ พิ รุ ธ  ห ล า ย จุ ด

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

ทั้งนี้ ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ขอ ยื น ยั น ว่า เ อ ก ส า ร ดังกล่าว เ ป็ น เ ท็ จ ได้มีการ ป ล อ ม แ ป ล ง รูปแบบ ไ ม่ เป็นไป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ของ ท า ง ร า ช ก า ร รวมทั้งการลงลายมือชื่อ ไ ม่ถู ก ต้ อ ง ตาม ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ทาง ห น่ ว ย จึงได้ เ ข้ าแ จ้ ง ค ว า ม ล ง บั น ทึ ก ป ร ะ จำวั น ไว้ที่ ส ถ า นี ตำ ร ว จ ภู ธ ร เมืองนครราชสีมา เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น แล้ว

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

ส่วน ก า ร อ ภิ ป ร า ยว่ามีการ เ บิ ก จ่ า ย  เ บี้ ย เ ลี้ ย ง กำ ลั ง พ ล พร้อมทั้งมี ค ลิ ป เ สี ย งและรูปภาพประกอบนั้น ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ยืนยันว่า ห น่ ว ย ไ ม่ เ ค ย ได้รับการ ส นั บ ส นุน ง บ ป ร ะ ม า ณ ตามที่ ก ล่ า ว อ้ า ง รวมทั้ง ไ ม่ ทราบที่มาของ ค ลิ ป เ สี ย ง

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ดำ เ นิ น การกับ ส.ส.ก้ า ว ไ ก ล เ ห ตุ เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ล ก อ ง ทั พ I O

โดย เ ฉ พ า ะ อย่างยิ่ง รู ป ภ า พ การยืนต่อแถว รั บ เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ก็เป็น ภ า พ เ ก่ า ของการ จ่ า ย เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ตามปกติของ ห น่ ว ย ก่อน ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ  า ดCV-19 สั ง เ ก ตได้จาก กำ ลั ง พ  ล ไ ม่ มี การ ส ว ม ห น้ า ก า ก อ น า มั ย อย่างไรก็ตาม ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 2 ต้องชี้แจง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง เพื่อไ ม่ ให้ เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ผิ ด ต่อการดำ เ นิ น ก า ร ของ ห น่ ว ย

ขอบคุณข้อมูลจาก : EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook