การเมือง Share0 Tweet

จิราพร ต อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ มื อ ถื อ ส า ก ป า ก ถื อ ศี ล

Nabi
จิราพร ต อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ มื อ ถื อ ส า ก ป า ก ถื อ ศี ล

2 ก.ย. 64 เข้าสู่วันที่ 3 ของการ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่  ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ ม น ต รี จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พ ร ร ค เพื่อไทย ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ด้วย ค ว า ม  ดุ เ ดื อ ด ท ว ง ถ า ม ห า ห ลั ก ฐ า น ต่าง ๆ จาก พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์ โ อ ช า และ อ นุ ทิ น ช า ญ วี ร กู ล  รั ฐ ม น ต รี ว่า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ใน ก ร ณี สั่ ง ซื้  อ วั ค ซี นไ ม่ มี คุ ณ ภ า พ เ งิ น ท อ น ที่ เ กิ นอยู่ไหน ซั ด อ้ า ง การ ส ว ด ม น ต์ บั ง หน้า

จิราพร ต อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ มื อ ถื อ ส า ก ป า ก ถื อ ศี ล

โดย จิราพร ได้ขึ้น อ ภิ ป ร า ย ว่า ท่านเคยได้ยินคำว่า ‘ มื อ ถื อ ส า ก ป า ก ถื อ ศี ล’ ไหม วันนี้พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น ทั้งประเทศรอฟัง คำ ต อ บว่า ท่าน ทุ จ ริ ต จ ริ ง ห รื อ ไ ม่ ถ้ าไ ม่ ไ ด้ทำก็ งั ด ห ลั ก ฐ า น ม า ชี้ แ จ ง ไ ม่ ใ ช่ ม า อ้ า งการ ส ว ด ม น ต์ บั ง ห น้ า ป ร ะ เ ด็ น วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค สิ่งที่ พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ ต้อง ต อ บ ต่ อ ส ภ า และ พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น ทั้งประเทศ คือ

จิราพร ต อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ มื อ ถื อ ส า ก ป า ก ถื อ ศี ล

ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค ข อ อ นุ มั ติ ก า ร ซื้ อ วั ค ซี น เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64 จำ น ว น 10.9 ล้ า น โ ด ส  ร า ค า 17 ด อ ล ล่ าร์ ส ห รั ฐ ต่ อ โ ด ส แต่เมื่อ ง บ ป ระ ม า ณ ไ ม่ พ อ  ก็เลยต้องไป ข อ ใ ช้ เ งิ น จาก ง บ กลาง ผ่าน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง เ งิ น กู้ ซึ่งมี ม ติ ว่า อ นุมั ติ เ งิ น ให้ ซื้ อ ได้ แต่มี เ งื่ อ น ไ ข ว่า การ ซื้ อ วั ค ซี น อ ย่ า ซื้ อ ยี่ ห้ อ เ ดี ย ว ให้ ซื้ อ ยี่ ห้ อ อื่นที่มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ในการ ป้ อ งกั น CV-19 ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่ ค ว บ คู่กันไปด้วย คำว่า ‘ค ว บ คู่’ คือ ต้ อ ง ซื้ อแบบ 2 in 1 ต้อง ไ ม่ ซื้ อ แบบเดียว

จิราพร ต อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ มื อ ถื อ ส า ก ป า ก ถื อ ศี ล

ซึ่ง สำ นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ก ร ะท ร ว งก า ร ค ลั ง และสำ นั ก ง า น ต ร ว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น (สตง.) ต่างก็ให้ ยึ ด ม ติ ของ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง เ งิ น กู้ อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด แต่ ป ร า ก ฏ ว่ า ม ติ ครม. วันที่ 6 ก.ค.64 กลับ พ  ลิ ก ใ ห้ ซื้ อ วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค ทั้งหมด เป็นการ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ ของ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง เ งิ น กู้ ไ ม่ ทำตามความ เ ห็ นของ สำ นั ก ง บป ร ะ ม า ณ ก ร ะ ท ร ว งก าร ค ลั งและ สตง. ที่บอกว่าให้ป ฏิ บั ติตาม ม ติ ของ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง เ งิ น กู้ โดย เ ค ร่ ง ค รั ด มั น แสดงถึง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ไม่  ต ร งไป ต ร ง มา ส่ อ ไป ใ น ท า ง ทุ จ ริ ต

จิราพร ต อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ มื อ ถื อ ส า ก ป า ก ถื อ ศี ล

ช่วงหนึ่งของ ก า ร อ ภิ ป ร า ย "จิราพรฎ ยังได้กล่าวว่า ค น จำ น ว นมาก เ ข า ไ ม่ ไ ด้ ต า ย เพราะโ ร ค เ ข า ไ ม่ ไ ด้ ต า ย สั ง เ ว ย โ ร ค ร ะ บ า ด แต่ ต า ย สั ง เ ว ย ให้กับความ ไ ม่ ฉ ล า ด ข อ ง ผู้ นำ นี่คือความ เ จ็ บ ป ว ด ที่ สุ ด และต้องมีอีก กี่ ชี วิ ตที่ต้อง สั ง เ ว ย ให้กับการบ ริ ห า ร ง าน ของ พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์

จิราพร ต อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ มื อ ถื อ ส า ก ป า ก ถื อ ศี ล

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพื่อไทย

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : วัดราษฎร์ประคองธรรมแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook