การเมือง Share0 Tweet

อ ภิ ป ร า ย เ ห ง า ๆ เ พี ย ง ลำ พั ง

Nabi
อ ภิ ป ร า ย เ ห ง า ๆ เ พี  ย ง ลำ พั ง

2 ก.ย. 64 เข้าสู่วันที่ 3 ของ ก า ร อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ ม น ต รี โดยวันนี้ทางด้าน น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ลุ ก ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ชี้ แ จ ง โดยมี ส.ส. พ ลั ง ป ร ะช า รั ฐ ไ ม่ กี่ ค น เ ท่ า นั้ น ที่นั่ง ฟั ง การ อ ภิ ป ร า ย

อ ภิ ป ร า ย เ ห ง า ๆ เ พี  ย ง ลำ พั ง

เพจ พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย เ ผ ย แ พ ร่ ภาพบรรยากาศในการ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ ในช่วงเช้า ข ณ ะ พ ล.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์ ลุ ก ขึ้นชี้ แ จ ง โดยในภาพมี แ ค่ ส.ส. พ ลั งประชา รั ฐ ไ ม่ กี่ ค นเ ท่ า นั้ นที่นั่ ง ฟั ง ก า ร อ ภิ ป ร า ย

อ ภิ ป ร า ย เ ห ง า ๆ เ พี  ย ง ลำ พั ง

โดย ร ะ บุ ว่า โ ด ด เ ดี่ ย ว… แ ม้ แ ต่ ส.ส. พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ ก็ไ ม่ อ ยู่ ฟัง พ ล.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์ โ อ ช า ชี้ แ จ ง อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไว้ ว า งใ จ ในช่วงสายวันที่ 2 ก.ย.64 ภาพจาก ส.ส. เ พื่ อ ไ ท ยใ นส ภา

อ ภิ ป ร า ย เ ห ง า ๆ เ พี  ย ง ลำ พั ง

ทั้งนี้ในกา รอ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า งใ จ พ ล.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์ ตลอด 2 วันก่อนหน้านี้ พบว่ามีส.ส. พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ ไ ม่ กี่ ค น เ ท่ า นั้ น ที่ ลุ ก ขึ้นมา ทำ ห น้ า ที่ เป็น อ ง ค รั ก ษ์ และ ป ร ะ ท้ ว ง ช่ ว ย พล.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์

อ ภิ ป ร า ย เ ห ง า ๆ เ พี  ย ง ลำ พั ง

ซึ่งเป็นเ รื่ อ ง น่ า ผิ ด สั ง เ ก ต เนื่องจากหลายครั้งที่ผ่านมา หาก พล.อ. ป ร ะ ยุ ท ธ์ถูก อ ภิ ป ร า ย พ า ด พิ ง จะมีส.ส. พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ ลุ ก ขึ้นมา ป ร ะ ท้ ว งป กป้ อ งใน ทั น ที ท่ า ม ก ล า งก ร ะ แ ส ข่า ว โ ห ว ต ล้ ม พ ล .อ. ป ร ะ ยุ ท ธ์

อ ภิ ป ร า ย เ ห ง า ๆ เ พี  ย ง ลำ พั ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook