การเมือง Share0 Tweet

ทิ ม พิ ธ า ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล

Nabi
ทิ ม พิ ธ า ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล

การ อ ภิ ป ร า ย ใน ญั ต ติ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล โดย พ ร ร ค ฝ่ า ย ค้ า น เนื้อหาหลัก คือ ก า ร บ ริ ห า รจั ด ก า ร CV-19 ที่ ล้ ม เ ห ล ว ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ป า ก ท้ อ ง ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต โ ค ร ง การต่าง ๆ

ทิ ม พิ ธ า ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล

ก า ร อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ น า ย พิ ธ า ลิ้ ม เ จ ริ ญ รั ต น์ หั ว ห น้ า พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล ได้ ลุ ก ขึ้ น อ ภิ ป รา ย ใ น ป ร ะ เ ด็ น ความ ล่ า ช้ า ของ วั ค ซี น ชี้ "ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา คำว่า ร อ ก่ อ น เป็นคำ สุ ภ า พ ที่ ห ย า บ ที่ สุ ด หลังพบว่า มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ตจาก CV-19 เป็น จำ น ว น ม า ก"

ทิ ม พิ ธ า ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล

ซึ่ง ส ถ า น ก า ร ณ์ CV-19 วันนี้นั้น ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 14,956 ร า ย ส ะ ส ม 1,234,847 ร า ย เ สี ย ชี วิ ต เ พิ่ ม 262 ร า ย ส ะ ส ม 12,103 ร า ย ห า ย ป่ ว ย เ พิ่ ม 17,936 ร า ย กำ ลั ง รั ก ษ า 163,680 ร า ย

ทิ ม พิ ธ า ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล

ในส่วนของ ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น ที่ ป ร ะ ช า ช น ค น ไ ท ย ไ ด้ รั บ โดย ย อ ด ร ว ม คือ จำ น ว น ก า ร ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 1 ก.ย. 2564) ร ว ม 33,427,463 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภ า พ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 1 กันยายน 2564

  • ย อ ด ฉี ด ทั่ว ป ร ะ เ ท ศ 827,462 โ ด ส
  • เ ข็ ม ที่ 1 : 352,434 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 2 : 471,945 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 3 : 3,083 ร า ย
ทิ ม พิ ธ า ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล

จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 สะ ส ม : 24,147,532 ร า ย (จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ทั้ ง ห ม ด) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 2 ส ะ ส ม : 8,684,695 ราย (จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 ส ะ ส ม : 595,236 ร า ย

ทิ ม พิ ธ า ขึ้ น อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook