โซเชียล Share0 Tweet

โปรดเช็กด่วน! 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

Nabi
โปรดเช็กด่วน! 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

โปรดเช็กด่วน! เกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 8 หน่วยงาน

โปรดเช็กด่วน! 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

16 พ.ค. 63 กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบว่า ฐานข้อมูลเกษตกรที่กระทรวงการคลังได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเดือนมีนาคม 2563 และใช้ในการพิจารณาตรวจสอบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรจำนวน 9 ล้านคน ต่อมาในเดือนเมษายน 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิมาตรการเยียวยาเกษตรกร ทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรลดลงเหลือ 8.3 ล้านคน

โปรดเช็กด่วน! 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร
โปรดเช็กด่วน! 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 8 หน่วยงาน ได้แก่

  • 1.สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
  • 2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
  • 3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
  • 4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
  • 5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4,
  • 6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  • 7.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน
  • 8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
โปรดเช็กด่วน! 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร
โปรดเช็กด่วน! 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ http://www.moac.go.th หรือ http://www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.comได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook