โซเชียล Share0 Tweet

การบินไทย ชี้แจงกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีมติยื่นศาลล้มละลาย

Nabi
การบินไทย ชี้แจงกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีมติยื่นศาลล้มละลาย

การบินไทยชี้แจงกรณีคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีมติยื่นศาลล้มละลาย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้พิจารณาแผนฟื้นฟู

การบินไทย ชี้แจงกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีมติยื่นศาลล้มละลาย

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรบริษัท การบินไทย จำกัดชี้แจงว่า ตามที่ ปรากฏเป็นข่าวในสื่อบางฉบับ และในสื่อสังคมออนไลน์ว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติ “ยื่นศาลล้มละลาย” นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง

การบินไทย ชี้แจงกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีมติยื่นศาลล้มละลาย
การบินไทย ชี้แจงกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีมติยื่นศาลล้มละลาย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูแล้วเสร็จ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้พิจารณาแผนฟื้นฟูดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยขณะนี้แผนฟื้นฟูของบริษัทฯ อยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการฟื้นฟูต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ามติคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข่าวที่นำเสนอแต่อย่างใด

การบินไทย ชี้แจงกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีมติยื่นศาลล้มละลาย
การบินไทย ชี้แจงกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีมติยื่นศาลล้มละลาย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpointแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook