โซเชียล Share0 Tweet

4 สถานะ ไม่ต้องร้องเรียนด้วยตนเอง การคลังจัดการแก้ไขให้แล้ว

Salvation
4 สถานะ ไม่ต้องร้องเรียนด้วยตนเอง การคลังจัดการแก้ไขให้แล้ว

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดโครงการเยียวยาโดยรัฐบาล ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าเราไม่ทิ้งกัน

4 สถานะ ไม่ต้องร้องเรียนด้วยตนเอง การคลังจัดการแก้ไขให้แล้ว

 

ล่าสุดทาง สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้เผยข้อมูลว่า 

ขอแนะนำ 4 กลุ่มหลักไม่จำเป็นต้องเดิน ทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเป ิดเผยถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธ นาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 โดยขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอ ำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน การเดินทางและลดโอกาสในการแ พร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน  4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้อง เรียนด้วยตนเอง เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย แล้วและเป็นการดำเนินการให้ กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้นประกอบด้วย

4 สถานะ ไม่ต้องร้องเรียนด้วยตนเอง การคลังจัดการแก้ไขให้แล้ว

1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อแ ละนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามา รถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ  1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบ ียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแ ล้วและกำหนดจะโอนเงินเยียวย าในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5.9 แสนราย ในส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด ้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโ ดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกท ี่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะ ไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจส อบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประ จำทุกสัปดาห์

2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชน ไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพ ิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เ หมาะสม

3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจาก มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล หัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกร ะทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน ้าครัวเรือนเกษตรแล้ว กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคั ดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร ียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเก ณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวั นพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563โดยสามารถตรวจสอบสถานะไ ด้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ”

4 สถานะ ไม่ต้องร้องเรียนด้วยตนเอง การคลังจัดการแก้ไขให้แล้ว

 

4. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียน รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพ ิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเ บียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั ้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอ ื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเต ิมในอนาคต

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าว ในตอนท้ายว่า สำหรับประชาชนในต่างจังหวัด สามารถร้องเรียนการช่วยเหลื อเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถ านการณ์Covid-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระท รวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572

(ในวันและเวลาราชการ)

4 สถานะ ไม่ต้องร้องเรียนด้วยตนเอง การคลังจัดการแก้ไขให้แล้ว
4 สถานะ ไม่ต้องร้องเรียนด้วยตนเอง การคลังจัดการแก้ไขให้แล้ว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Stationแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook