โซเชียล Share0 Tweet

ไทยคู่ฟ้า เผยประสิทธิภาพ ซิ โ น แ ว ค ป้ อ ง กั น ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ ได้สูง เกิน 50%

Nabi
ไทยคู่ฟ้า เผยประสิทธิภาพ ซิ โ น แ ว ค ป้ อ ง กั น ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ ได้สูง เกิน 50%

(21 ก.ค.64) ทางเพจ “ไทยคู่ฟ้า” ได้มีการโพสต์ประเด็นของการศึกษาประสิทธิผลวัคซีน “ชิโนแวค” โดยระบุว่า “ชี้ ผลศึกษา “ซิโนแวค” 4 แหล่ง ประสิทธิผลดี

ไทยคู่ฟ้า เผยประสิทธิภาพ ซิ โ น แ ว ค ป้ อ ง กั น ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ ได้สูง เกิน 50%

กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยรายงานการศึกษาประสิทธิผล วั ค ซี น ซิโนแวค จากสถานการณ์จริงที่ได้นำมาฉีดให้กับคนไทยใน 4 แหล่ง มีดังนี้

1. จ.ภูเก็ต ได้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ช่วงเดือนเม.ย. – พ.ค. 2564 จำนวนกว่า 1,500 ราย พบการติดเชื้อ เพียง 124 ราย หากเทียบกันระหว่างผู้รับ วั ค ซี น และไม่ได้รับ วั ค ซี น พบว่าประสิทธิผลป้องกัน ติ ด เ ชื้ อ อยู่ที่ 90.7%

ไทยคู่ฟ้า เผยประสิทธิภาพ ซิ โ น แ ว ค ป้ อ ง กั น ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ ได้สูง เกิน 50%

2. จ.สมุทรสาคร ได้ติดตาม ผู้ สั ม ผั ส เ สี่ ย ง สู ง กว่า 500 ราย ช่วงเดือนเม.ย. 2564 พบ ติ ด เ ชื้ อ 116 ราย ประสิทธิผลป้องกัน ติ ด เ ชื้ อ อยู่ที่ 90.5%

3. จ.เชียงราย ได้ศึกษากรณีการ ติ ด เ ชื้ อ ในบุคลากรสาธารณสุข ช่วงเดือนมิ.ย. 2564 กว่า 500 ราย พบการติดเชื้อ 40 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความรุนแรงเรื่อง ป อ ด อั ก เ ส บ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า ประสิทธิผลของซิโนแวค 2 เข็มป้องกันการ ติ ด เ ชื้ อ อยู่ที่ 88.8% และป้องกัน ป อ ด อั ก เ ส บ อยู่ที่ 84.9% สำหรับ บุคลากรที่ได้รับแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มครบ 14 วัน ป้องกันการ ติ ด เ ชื้ อ อยู่ที่ 83.8%

ไทยคู่ฟ้า เผยประสิทธิภาพ ซิ โ น แ ว ค ป้ อ ง กั น ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ ได้สูง เกิน 50%

4. กรมควบคุมโรค ได้ใช้ฐานข้อมูลติดตามบุคลากรสาธารณสุขที่ ติ ดเ ชื้ อ ทั้งประเทศ และข้อมูลการรับ วั ค ซี น ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564 พบว่า ประสิทธิผลอยู่ที่ 71%

โดยช่วงเดือนพ.ค. 2564 ที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์อัลฟา ประสิทธิผลอยู่ที่ 75% และช่วงเดือนมิ.ย. 2564 ที่เริ่มมีการ ร ะ บ า ด ของสายพันธุ์เดลตาแทนที่อัลฟาประสิทธิผลอยู่ที่ประมาณ 20 - 40%

ไทยคู่ฟ้า เผยประสิทธิภาพ ซิ โ น แ ว ค ป้ อ ง กั น ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ ได้สูง เกิน 50%

ดังนั้น หากฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม สามารถป้องกัน ติ ด เ ชื้ อ จากสายพันธุ์อัลฟาได้ประมาณร้อยละ 90 และป้องกันปอดอักเสบได้ร้อยละ 85 ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลตาขณะนี้ ถือว่ายังคงที่คือร้อยละ 75 ซึ่งไม่ต่างจากเดิมที่ร้อยละ 71

ไทยคู่ฟ้า เผยประสิทธิภาพ ซิ โ น แ ว ค ป้ อ ง กั น ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ ได้สูง เกิน 50%

สำหรับการฉีดเข็มกระตุ้น และการ ฉี ด สลับประเภทของ วั ค ซี น นั้น จากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ พบว่าจะสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้ได้สูงกว่าเดิมได้รวดเร็วและสูงมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook