โซเชียล Share0 Tweet

ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

Nabi
ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

สถานการณ์ CV-19 วันที่ 31 ก.ค. 2564 ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 18,912 ราย สะสม 597,287 ราย เ สี ย ชี วิ ต 178 ราย สะสม 4,857 ราย หาย ป่ ว ยเพิ่ม 10,750 ราย กำลังรักษา 200,510 ราย

ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

จากสถานการณ์ ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน พบมี ผู้ เ สี ย ชี วิต รายวัน ประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ ส่งผลให้ธุรกิจร้านค้า คนทำงานต่างได้รับผลกระทบ และหนึ่งในนั้นคือกลุ่มของคนขับแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้เต็ม ๆ

ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

ในขณะที่ยอดฉีดวัคซีนในประเทศไทยเรานั้น สะสมอยู่ที่ (28 ก.พ. - 30 ก.ค. 2564) รวม 17,491,632 โดส ใน 77 จังหวัด

ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 480,155 โดส เข็มที่ 1 : 414,946 ราย เข็มที่ 2 : 65,209 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 13,640,179 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,851,453 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่า กลุ่มม็อบแท็กซี่จำนวนมากได้พากันออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการทำมาหากินหลังเกิดการแพร่ ร ะ บ า ด

ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

ซึ่งทำให้ไม่มีรายได้​ เพราะไม่มีผู้โดยสาร​ และ​ ไม่มีที่จอดรถประจำ​ กลัวอดตาย​ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไข

ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

ล่าสุดในวันนี้ 31 ก.ค.64 มีรายงานเข้ามาอีกครั้งว่า กลุ่มม็อบแท็กซี่ ได้ใช้กลยุทธ์ดาวกระจาย กระจายตัวไปหลายพื้นที่และได้ทำการจอดรถปิดหน่วยงานรัฐ

ม็ อ บ แท็กซี่ จอด ล้ อ ม หน่วยงาน รั ฐ ว อ น แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด รายได้ ห วั่ น อ ด ต า ย

เช่น หน้าก.เกษตรฯ ก.คมนาคม ก.พลังงาน หลังจากจอดปิดหน้าก.คลัง แบงก์ชาติ ไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้การแสดงออกครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเรียกร้องขอความช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19อย่างหนัก

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook