โซเชียล Share0 Tweet

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

Nabi
ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

สิ่งที่ต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั ง เพิ่มมากขึ้นเป็น 10 เท่าตัว ในช่วงฤดูฝนนี้ นั่นก็คือ ผู้ สู ง อ า ยุ ห วั่ น ลื่ น ล้ ม ในช่วงฝนตกแนะลูกหลาน ดู แ ล อย่างใกล้ชิด เลือกรองเท้าให้เหมาะสม เ พื่ อ ล ด ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ จากการ ลื่ น ล้ ม

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

น า ย แ พ ท ย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อ ธิ บ ดี ก ร ม อ น า มั ย กล่าวว่า ในช่วงที่ ฝ น ต ก ห นั ก อาจทำให้พื้นทางเดิน เ ฉ อ ะ แ ฉ ะ และ ลื่ น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้ สู ง อ า ยุ ที่อาจ เ สี่ ย ง ได้รับ บ า ด เ จ็ บ จากการ ลื่ น ล้ ม หรือ พ ลั ด ต ก บนทางต่างระดับได้ง่าย

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

ผลที่ตามมาอาจจะไม่ใช่แค่ เ ค ล็ ด ขั ด ย อ ก แต่อาจถึงขั้น เ สี ย ชี วิ ต ได้ ซึ่งจาก ส ถิ ติ ของ ก า ร แ พ ท ย์ ฉุ ก เ ฉิ น แห่งชาติ ได้รายงานว่า กลุ่ม อ า ก า ร พ ลั ด ต ก ห ก ล้ ม อุ บั ติ เ ห ตุ และ เ จ็ บ ป ว ด

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

ช่วงปี 2560 – 2562 พบว่า มีการติดต่อสาย ด่ ว น 1669 ด้วยอาการเหล่านี้ 414,710 ครั้ง ในจำนวนนี้พบว่าเป็นกลุ่มอายุ 60 ขึ้นไป 136,015 ราย

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

เนื่องจาก ผู้ สู ง อ า ยุ ส่วนใหญ่มีการทรงตัว ไ ม่ ดี มี ปั ญ ห า ด้านทางสายตา และ ปั ญ ห า ทางการได้ยิน ทำให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่าย

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

การ ป้ อ ง กั น จึงควรเลือกรองเท้า กั น ลื่ นให้กับผู้สูงอายุ เ พื่ อ ช่ ว ย ในการทรงตัวได้ดีขณะเดินภายนอกบ้าน

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

หรือในกรณีที่อยู่ภายในบ้าน ไ ม่ ค ว ร จัดวางพรม เสื่อ ผ้ายาง หรือผ้าปูรองพื้น ให้เกิดการ ลื่ น ล้ ม ได้ ส่วนบันไดเป็นจุดทำให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้บ่อยครั้ง

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

ควรสร้างพื้นบันไดให้ ไ ม่ ลื่ น และมีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณนั้น รวมถึงการจัดวางสิ่งของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้เพื่อ ป้ อ ง กั น ผู้ สู ง อ า ยุ ส ะ ดุ ด ลื่ น ห ก ล้ ม จนได้ รั บ บ า ด เ จ็ บ

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

“สำหรับห้องน้ำซึ่งเป็นสถานที่ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่าย ภายในต้องมีราวจับที่สามารถเดินได้ทั่ว พื้นต้องแห้งและระดับของพื้นควรเสมอกับพื้นภายนอก มีระบบระบายน้ำได้ดี

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

ห้องน้ำที่เหมาะกับ ผู้ สู ง อ า ยุ ไม่ควรอยู่ไกลจากห้องนอนเพื่อความสะดวก นอกจากนี้ ผู้สูงอายุต้องหมั่นออกกำลังกายเสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว เพื่อสุขภาพที่ดีและ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น การเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ฤดูฝน กับเรื่องใกล้ตัว ผู้สูงวัย

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก pixabayแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook