โซเชียล Share0 Tweet

ป ร ะ กั น สั ง ค ม

Nabi
ป ร ะ กั น สั ง ค ม

ห ล า ย ๆ ค น อ า จ จ ะ ยั ง ไ ม่ รู้ ว่ า บั ต ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ ส า ม า ร ถ ก ด เ ป็ น เ งิ น ส ด ไ ด้ แ ล้ ว น ะ แ ล ะ ห า ก ใ ค ร ยั ง ไ ม่ รู้ ว่ า ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ย อ ด เ งิ น ยั ง ไ ง วั น นี้ มี วิ ธี

ป ร ะ กั น สั ง ค ม

เ พ จ เ ฟ ส บุ๊ ก ข่ า ว ป ร ะ กั น สั ง ค ม ไ ด้ โ พ ส ต์ แ จ้ ง ข่ า ว เ กี่ ย ว กั บ บั ต ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ ห รื อ บั ต ร ค น จ น เ ดื อ น กั น ย า ย น 2 5 6 4 พ ร้ อ ม ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม เ อ า ไ ว้ ว่ า ผู้ ถื อ บั ต ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ จ ะ ไ ด้ รั บ เ งิ น ส ง เค ร า ะ ห์ จ า ก ม ติ ค รั้ ง ที่ 2 / 2 5 6 4  เ ห็ น ช อ บ แ น ว ท า ง ก า ร จ่ า ย เ งิ น ส ง เ ค ร า ะ ห์ แ ก่ ผู้ สู ง อ า ยุ ผู้ มี สิ ท ธิ์ จ ำ น ว น 4.7 ล้ า น ค น

ป ร ะ กั น สั ง ค ม

โ ด ย ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น เ ยี ย ว ย า เ ป็ น สิ ท ธิ์ เ งิ น เ ก่ า ที่ ค้ า ง จ่าย ที่ ไ ด้ อ ยู่ แ ล้ ว เ ดื อ น ล ะ 5 0 กั บ 1 0 0 แ ต่ แ ค่ ข า ด ก า ร จ่ า ย เ ล ย ร ว ม ที เ ดี ย ว อ า จ จ ะ ดู เ ห มื อ น ไ ด้ เ ย อ ะ แ ต่ ไ ด้ ค รั้ ง เ ดี ย ว วั น ที่  3 กั น ย า ย น นี้

ป ร ะ กั น สั ง ค ม

ซึ่ ง จ ะ ไ ด้ รั บ เ งิ น เ ดื อ น เ ดี ย ว แ ล ะ จ่ า ย วั น ที่ 3 กั น ย า ย น เ งิ น เ ข้ า บั ต ร ก ด ผ่ า น ตู้ A T M ส่ ว น ค น ที่ มี ร า ย ไ ด้ 0 - 3 0 , 0 0 0 รั บ 1 , 0 0 0 บ า ท ค น ที่ ร า ย ไ ด้ 3 0 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0 รั บ  5 0 0 บ า ท โ ด ย เ งิ น เ พิ่ ม ใ น บั ต ร ค น จ น  5 0 0 -  1 , 0 0 0 บ า ท นี้ ไ ด้ เ ฉ พ า ะ ผู้ สู  ง อ า ยุ 6 0 ปี ขึ้ น ไ ป เ ท่ า นั้ น ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ทุ ก ค น ที่ มี บั ต ร

ป ร ะ กั น สั ง ค ม

วิ ธี ต ร ว จ ส อ บ ย อ ด ว ง เ งิ น โ ท ร 0 2 - 1 0 9 - 2 3 4 5 เ ลื อ ก ก ด 3 ต า ม ด้ ว ย ก ด 1 ( เ พื่ อ ต ร ว จ ย อ ด ว ง เ งิ น) ก ด เ ล ข ที่ บั ต ร ป ร ะ ช า ช น ห รื อ เ ล ข บั ต ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ ต า ม ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก ด ร หั ส บั ต ร ค น จ น 6 ห ลั ก ต า ม ด้ ว ย ผู้ ถื อ บั ต ร ร อ ฟั ง ย อ ด เ งิ น ค ง เ ห ลื อ บั ต ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ

ป ร ะ กั น สั ง ค ม

ขอบคุณข้อมูลจาก : EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook