โซเชียล Share0 Tweet

ร ว บ โ อ อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ

Nabi
ร ว บ โ อ อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ

ฉ า ว ไ ม่ พั ก ร ว บ แ ก๊ ง อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ อ้ า ง ตั ว เป็น ตำ ร ว จ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด จังหวัดชลบุรี เ ข้ า ไ ป จั บ กุ ม ตั ว ห ญิ ง ไ ท ย 2 ร า ย ใ ช้ ถุ ง ดำ ค ลุ ม หั ว ไ ป ที่เ ซ ฟ เ ฮ้ า ส์ กั ก ขั ง ใ น ก ร ง สั ง ก ะ สี เ รี ย ก เ งิ น จำ น ว น 50,000 บ า ท ก่อน ต่ อ ร อ ง จ บ ที่ 8,000 บ า ท ทั้งนี้ ปลายปี 63 ที่ ผ่ า น ม า เ ค ย อุ้ ม นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ช า ติ  ม า ทุ บ เ รี ย ก เ งิ น ห ล า ย แ ส น

ร ว บ โ อ อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ

2 กันยายน 2564 เมื่อเวลา 01.00 น. ตำ ร ว จ สื บ ส ว น จังหวัดชลบุรี จั บ กุ ม ตั ว

  • 1.นายออย (จุฬา)
  • 2.นายโอ (อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ)
  • 3. นาย กอล์ฟ (เกาะล้าน)
  • 4. นายบอย(วั ด ธ ร ร ม)
  • ส่วนอีกคนทราบชื่อ นาย แร่ (ก่อไฝ่) อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ห ล บ ห นี

สื บ เ นื่ อ ง จาก ตำ ร ว จ ชุ ด สื บ ส ว น จังหวัดชลบุรี ได้รับ แ จ้ ง จ า ก ร้ อ ย เ ว ร. ส ภ. เมืองพัทยา สาขาโค้งดงตาล ว่า มี ชายไทย อ้ า ง ตั ว เ ป็ น ตำ ร ว จ ชุ ด ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พติ ด จังหวัดชลบุรี จึง ป ร ะ ส า น ง า น ข อ ข้ อ มู ล จ า ก ร้ อ ย เ ว ร เ จ้ า ข อ ง ค ดี จ น ท ร า บว่า เป็น แ ก๊ ง อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ ที่ ท า ง ชุ ด สื บ ส ว น หรือ ชุ ด ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด จังหวัดชลบุรี ตั้ ง ขึ้ น ม า ใ ห ม่ ให้มา ค อ ย ใ ช้ ง า น ใ น เ ซ ฟ ข อง ชุ ด ป ร า บ ป ร า ม  ย า เ ส พ ติดจังหวัดชลบุรี

ร ว บ โ อ อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ

ไ ด้ ตั้ ง แ ก๊ ง อ้ า ง ตั ว เป็ น ตำ ร ว จ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด จังหวัดชลบุรี เ ข้ า ไ ปจั บ กุ  ม ตั ว หญิงไทย 2 ร า ย อายุป ร ะ ม า ณ 25-28 ปี พร้อม ไ อ ซ์ จำ น ว น ห นึ่ ง ใน ซอย 3 จอมเทียน ขึ้นกระบะ 4 ประตู ก่ อ น จ ะ ใ ช้ ถุ ง ดำ ค ลุ ม หั ว ไ ป ที่ เ ซ ฟ เ ฮ้ า ส์  ก่ อ น จ ะ ทำ ก า ร ขั ง ใ น ก ร ง สั ง ก ะสี แล้วเรียกเ งิ น จำ น ว น 50,000 บ า ท ก่อน ต่ อ ร อ ง จ บ ที่ 8,000 บ า ท  ก่ อ น จ ะ ป ล่ อ ย วันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 19.00 น ทาง ชุ ด สื บ ส ว น จังหวัดชลบุรี ท ร า บ ข้ อ มู ล จึงนำ กำ ลั ง เ ข้ า ค ว บ คุ ม ตั วไ ด้ ทั้งหมด อีก 1 ค น ยั ง ห ล บ ห นี ตำ ร ว จ ชุ ด สื บ ส ว น จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่าง ติ ด ต า ม ตั ว ม า ดำ เ นิ น ค ดี ต า ม ก ฎ ห ม า ย

ร ว บ โ อ อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ

ด้าน พ ล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้ บั ญ ช า ก า ร ป ร ะ จำ สำ นั ก ง า น ผู้ บั ญ ช า ก า ร ตำ ร ว จแ ห่ ง  ช า ติ (ทำ ห น้ า ที่ น า ย ตำ ร ว จ ผู้ ป ร ะ ส า น ง า นรั ฐ ส ภา) รั ก ษ า ร า ช ก า ร แทน ผู้ บั ง คั บ ก า ร ตำ ร วจ ภู ธ ร จังหวัดชลบุรี ท ร า บ เ รื่ อ ง จึง สั่ ง ก า ร ให้ พ.ต.อ.ธนาวุฒิ จงจิระ ร อ ง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี รรท. ผกก.สภ.เมืองพัทยา ให้ ชุ ด สื บ ส ว น สภ.เมืองพัทยา ป ร ะ ส า น ง า น ชุ ด สื บ ส ว น จังหวัดชลบุรี ต ร ว จ ส อ บ ข ย า ย ผ ล ว่า มีตำ ร ว จ จริง รวมด้วย ห รื อ ไ ม่ พร้อม สั่ ง ล่ า ตั ว ที่ ยั ง ห ล บ ห นีอยู่ นำ ตั ว ม า ดำ เ นิ น ค ดี ใ ห้ ไ ด้ โ ด ย เ ร็ ว

ร ว บ โ อ อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ

จากการ ต ร วจ ส อ บ ป ร ะ วั ติ ท ร า บว่ า นายโอ (อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ) เคย ก่ อ เ ห ตุ ลั ก ษ ณ ะ นี้มาแล้ว ช่วงปลายปี 63 ที่ผ่านมา อุ้ ม นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ช า ติ ม า ทุ บ เ รี ย ก เ งิ น ห ล า ย แ ส น โดย อ้ า ง ว่านักท่องเที่ยว ต่ า ง ช า ติ ค้ า ย า เ ส พ ติ ด ก่อน จ ะ ป ล่ อ ย นักท่องเที่ยวต่างชาติ ไ ป ต่อมาทางนักท่องเที่ยวต่างชาติ เ ข้ า แ จ้ ง ค ว า ม ต่ อ ร้ อ ย เ ว ร ส ภ.เมืองพัทยา ทาง ชุ ด สื บ ส ว น สภ.เมืองพัทยา ท ร า บ เรื่ อ ง จึงเข้า จั บ กุ ม ตั ว พร้อม ลู ก น้ อ ง ส่ ง ร้ อ ย เ ว ร เ จ้ าของ ค ดี ส่ ง ฟ้ อ ง ศ า ล ก่อนจะ ป ร ะ กั น ตั ว ใ น ชั้ น ศ า ล อยู่ระหว่าง ร อ ศ า ล เ รี ย ก

ร ว บ โ อ อ ดี ต ท ห า ร เ รื อ
ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก : pixabay by adriannesquick

ขอบคุณข้อมูลจาก : EasyYukhon

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก : pixabay by adriannesquickแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook